Special Characters Page 3

Created by: Lee LaMont Bell Jr., Last modification: 08 Mar 2006 (06:38 UTC)
The table on this page is a continuation of the table on pages Special Characters and Special Characters Page 2. It contains the Special Characters from 4001 to 6000. Because most of these character definitions are undefined - there is not a 4th page.

The Table - Continued

~4001~ = ྡ
~4002~ = ྡྷ
~4003~ = ྣ
~4004~ = ྤ
~4005~ = ྥ
~4006~ = ྦ
~4007~ = ྦྷ
~4008~ = ྨ
~4009~ = ྩ
~4010~ = ྪ
~4011~ = ྫ
~4012~ = ྫྷ
~4013~ = ྭ
~4014~ = ྮ
~4015~ = ྯ
~4016~ = ྰ
~4017~ = ྱ
~4018~ = ྲ
~4019~ = ླ
~4020~ = ྴ
~4021~ = ྵ
~4022~ = ྶ
~4023~ = ྷ
~4024~ = ྸ
~4025~ = ྐྵ
~4026~ = ྺ
~4027~ = ྻ
~4028~ = ྼ
~4029~ = ྽
~4030~ = ྾
~4031~ = ྿
~4032~ = ࿀
~4033~ = ࿁
~4034~ = ࿂
~4035~ = ࿃
~4036~ = ࿄
~4037~ = ࿅
~4038~ = ࿆
~4039~ = ࿇
~4040~ = ࿈
~4041~ = ࿉
~4042~ = ࿊
~4043~ = ࿋
~4044~ = ࿌
~4045~ = ࿍
~4046~ = ࿎
~4047~ = ࿏
~4048~ = ࿐
~4049~ = ࿑
~4050~ = ࿒
~4051~ = ࿓
~4052~ = ࿔
~4053~ = ࿕
~4054~ = ࿖
~4055~ = ࿗
~4056~ = ࿘
~4057~ = ࿙
~4058~ = ࿚
~4059~ = ࿛
~4060~ = ࿜
~4061~ = ࿝
~4062~ = ࿞
~4063~ = ࿟
~4064~ = ࿠
~4065~ = ࿡
~4066~ = ࿢
~4067~ = ࿣
~4068~ = ࿤
~4069~ = ࿥
~4070~ = ࿦
~4071~ = ࿧
~4072~ = ࿨
~4073~ = ࿩
~4074~ = ࿪
~4075~ = ࿫
~4076~ = ࿬
~4077~ = ࿭
~4078~ = ࿮
~4079~ = ࿯
~4080~ = ࿰
~4081~ = ࿱
~4082~ = ࿲
~4083~ = ࿳
~4084~ = ࿴
~4085~ = ࿵
~4086~ = ࿶
~4087~ = ࿷
~4088~ = ࿸
~4089~ = ࿹
~4090~ = ࿺
~4091~ = ࿻
~4092~ = ࿼
~4093~ = ࿽
~4094~ = ࿾
~4095~ = ࿿
~4096~ = က
~4097~ = ခ
~4098~ = ဂ
~4099~ = ဃ
~4100~ = င
~4101~ = စ
~4102~ = ဆ
~4103~ = ဇ
~4104~ = ဈ
~4105~ = ဉ
~4106~ = ည
~4107~ = ဋ
~4108~ = ဌ
~4109~ = ဍ
~4110~ = ဎ
~4111~ = ဏ
~4112~ = တ
~4113~ = ထ
~4114~ = ဒ
~4115~ = ဓ
~4116~ = န
~4117~ = ပ
~4118~ = ဖ
~4119~ = ဗ
~4120~ = ဘ
~4121~ = မ
~4122~ = ယ
~4123~ = ရ
~4124~ = လ
~4125~ = ဝ
~4126~ = သ
~4127~ = ဟ
~4128~ = ဠ
~4129~ = အ
~4130~ = ဢ
~4131~ = ဣ
~4132~ = ဤ
~4133~ = ဥ
~4134~ = ဦ
~4135~ = ဧ
~4136~ = ဨ
~4137~ = ဩ
~4138~ = ဪ
~4139~ = ါ
~4140~ = ာ
~4141~ = ိ
~4142~ = ီ
~4143~ = ု
~4144~ = ူ
~4145~ = ေ
~4146~ = ဲ
~4147~ = ဳ
~4148~ = ဴ
~4149~ = ဵ
~4150~ = ံ
~4151~ = ့
~4152~ = း
~4153~ = ္
~4154~ = ်
~4155~ = ျ
~4156~ = ြ
~4157~ = ွ
~4158~ = ှ
~4159~ = ဿ
~4160~ = ၀
~4161~ = ၁
~4162~ = ၂
~4163~ = ၃
~4164~ = ၄
~4165~ = ၅
~4166~ = ၆
~4167~ = ၇
~4168~ = ၈
~4169~ = ၉
~4170~ = ၊
~4171~ = ။
~4172~ = ၌
~4173~ = ၍
~4174~ = ၎
~4175~ = ၏
~4176~ = ၐ
~4177~ = ၑ
~4178~ = ၒ
~4179~ = ၓ
~4180~ = ၔ
~4181~ = ၕ
~4182~ = ၖ
~4183~ = ၗ
~4184~ = ၘ
~4185~ = ၙ
~4186~ = ၚ
~4187~ = ၛ
~4188~ = ၜ
~4189~ = ၝ
~4190~ = ၞ
~4191~ = ၟ
~4192~ = ၠ
~4193~ = ၡ
~4194~ = ၢ
~4195~ = ၣ
~4196~ = ၤ
~4197~ = ၥ
~4198~ = ၦ
~4199~ = ၧ
~4200~ = ၨ
~4201~ = ၩ
~4202~ = ၪ
~4203~ = ၫ
~4204~ = ၬ
~4205~ = ၭ
~4206~ = ၮ
~4207~ = ၯ
~4208~ = ၰ
~4209~ = ၱ
~4210~ = ၲ
~4211~ = ၳ
~4212~ = ၴ
~4213~ = ၵ
~4214~ = ၶ
~4215~ = ၷ
~4216~ = ၸ
~4217~ = ၹ
~4218~ = ၺ
~4219~ = ၻ
~4220~ = ၼ
~4221~ = ၽ
~4222~ = ၾ
~4223~ = ၿ
~4224~ = ႀ
~4225~ = ႁ
~4226~ = ႂ
~4227~ = ႃ
~4228~ = ႄ
~4229~ = ႅ
~4230~ = ႆ
~4231~ = ႇ
~4232~ = ႈ
~4233~ = ႉ
~4234~ = ႊ
~4235~ = ႋ
~4236~ = ႌ
~4237~ = ႍ
~4238~ = ႎ
~4239~ = ႏ
~4240~ = ႐
~4241~ = ႑
~4242~ = ႒
~4243~ = ႓
~4244~ = ႔
~4245~ = ႕
~4246~ = ႖
~4247~ = ႗
~4248~ = ႘
~4249~ = ႙
~4250~ = ႚ
~4251~ = ႛ
~4252~ = ႜ
~4253~ = ႝ
~4254~ = ႞
~4255~ = ႟
~4256~ = Ⴀ
~4257~ = Ⴁ
~4258~ = Ⴂ
~4259~ = Ⴃ
~4260~ = Ⴄ
~4261~ = Ⴅ
~4262~ = Ⴆ
~4263~ = Ⴇ
~4264~ = Ⴈ
~4265~ = Ⴉ
~4266~ = Ⴊ
~4267~ = Ⴋ
~4268~ = Ⴌ
~4269~ = Ⴍ
~4270~ = Ⴎ
~4271~ = Ⴏ
~4272~ = Ⴐ
~4273~ = Ⴑ
~4274~ = Ⴒ
~4275~ = Ⴓ
~4276~ = Ⴔ
~4277~ = Ⴕ
~4278~ = Ⴖ
~4279~ = Ⴗ
~4280~ = Ⴘ
~4281~ = Ⴙ
~4282~ = Ⴚ
~4283~ = Ⴛ
~4284~ = Ⴜ
~4285~ = Ⴝ
~4286~ = Ⴞ
~4287~ = Ⴟ
~4288~ = Ⴠ
~4289~ = Ⴡ
~4290~ = Ⴢ
~4291~ = Ⴣ
~4292~ = Ⴤ
~4293~ = Ⴥ
~4294~ = ჆
~4295~ = Ⴧ
~4296~ = ჈
~4297~ = ჉
~4298~ = ჊
~4299~ = ჋
~4300~ = ჌
~4301~ = Ⴭ
~4302~ = ჎
~4303~ = ჏
~4304~ = ა
~4305~ = ბ
~4306~ = გ
~4307~ = დ
~4308~ = ე
~4309~ = ვ
~4310~ = ზ
~4311~ = თ
~4312~ = ი
~4313~ = კ
~4314~ = ლ
~4315~ = მ
~4316~ = ნ
~4317~ = ო
~4318~ = პ
~4319~ = ჟ
~4320~ = რ
~4321~ = ს
~4322~ = ტ
~4323~ = უ
~4324~ = ფ
~4325~ = ქ
~4326~ = ღ
~4327~ = ყ
~4328~ = შ
~4329~ = ჩ
~4330~ = ც
~4331~ = ძ
~4332~ = წ
~4333~ = ჭ
~4334~ = ხ
~4335~ = ჯ
~4336~ = ჰ
~4337~ = ჱ
~4338~ = ჲ
~4339~ = ჳ
~4340~ = ჴ
~4341~ = ჵ
~4342~ = ჶ
~4343~ = ჷ
~4344~ = ჸ
~4345~ = ჹ
~4346~ = ჺ
~4347~ = ჻
~4348~ = ჼ
~4349~ = ჽ
~4350~ = ჾ
~4351~ = ჿ
~4352~ = ᄀ
~4353~ = ᄁ
~4354~ = ᄂ
~4355~ = ᄃ
~4356~ = ᄄ
~4357~ = ᄅ
~4358~ = ᄆ
~4359~ = ᄇ
~4360~ = ᄈ
~4361~ = ᄉ
~4362~ = ᄊ
~4363~ = ᄋ
~4364~ = ᄌ
~4365~ = ᄍ
~4366~ = ᄎ
~4367~ = ᄏ
~4368~ = ᄐ
~4369~ = ᄑ
~4370~ = ᄒ
~4371~ = ᄓ
~4372~ = ᄔ
~4373~ = ᄕ
~4374~ = ᄖ
~4375~ = ᄗ
~4376~ = ᄘ
~4377~ = ᄙ
~4378~ = ᄚ
~4379~ = ᄛ
~4380~ = ᄜ
~4381~ = ᄝ
~4382~ = ᄞ
~4383~ = ᄟ
~4384~ = ᄠ
~4385~ = ᄡ
~4386~ = ᄢ
~4387~ = ᄣ
~4388~ = ᄤ
~4389~ = ᄥ
~4390~ = ᄦ
~4391~ = ᄧ
~4392~ = ᄨ
~4393~ = ᄩ
~4394~ = ᄪ
~4395~ = ᄫ
~4396~ = ᄬ
~4397~ = ᄭ
~4398~ = ᄮ
~4399~ = ᄯ
~4400~ = ᄰ
~4401~ = ᄱ
~4402~ = ᄲ
~4403~ = ᄳ
~4404~ = ᄴ
~4405~ = ᄵ
~4406~ = ᄶ
~4407~ = ᄷ
~4408~ = ᄸ
~4409~ = ᄹ
~4410~ = ᄺ
~4411~ = ᄻ
~4412~ = ᄼ
~4413~ = ᄽ
~4414~ = ᄾ
~4415~ = ᄿ
~4416~ = ᅀ
~4417~ = ᅁ
~4418~ = ᅂ
~4419~ = ᅃ
~4420~ = ᅄ
~4421~ = ᅅ
~4422~ = ᅆ
~4423~ = ᅇ
~4424~ = ᅈ
~4425~ = ᅉ
~4426~ = ᅊ
~4427~ = ᅋ
~4428~ = ᅌ
~4429~ = ᅍ
~4430~ = ᅎ
~4431~ = ᅏ
~4432~ = ᅐ
~4433~ = ᅑ
~4434~ = ᅒ
~4435~ = ᅓ
~4436~ = ᅔ
~4437~ = ᅕ
~4438~ = ᅖ
~4439~ = ᅗ
~4440~ = ᅘ
~4441~ = ᅙ
~4442~ = ᅚ
~4443~ = ᅛ
~4444~ = ᅜ
~4445~ = ᅝ
~4446~ = ᅞ
~4447~ = ᅟ
~4448~ = ᅠ
~4449~ = ᅡ
~4450~ = ᅢ
~4451~ = ᅣ
~4452~ = ᅤ
~4453~ = ᅥ
~4454~ = ᅦ
~4455~ = ᅧ
~4456~ = ᅨ
~4457~ = ᅩ
~4458~ = ᅪ
~4459~ = ᅫ
~4460~ = ᅬ
~4461~ = ᅭ
~4462~ = ᅮ
~4463~ = ᅯ
~4464~ = ᅰ
~4465~ = ᅱ
~4466~ = ᅲ
~4467~ = ᅳ
~4468~ = ᅴ
~4469~ = ᅵ
~4470~ = ᅶ
~4471~ = ᅷ
~4472~ = ᅸ
~4473~ = ᅹ
~4474~ = ᅺ
~4475~ = ᅻ
~4476~ = ᅼ
~4477~ = ᅽ
~4478~ = ᅾ
~4479~ = ᅿ
~4480~ = ᆀ
~4481~ = ᆁ
~4482~ = ᆂ
~4483~ = ᆃ
~4484~ = ᆄ
~4485~ = ᆅ
~4486~ = ᆆ
~4487~ = ᆇ
~4488~ = ᆈ
~4489~ = ᆉ
~4490~ = ᆊ
~4491~ = ᆋ
~4492~ = ᆌ
~4493~ = ᆍ
~4494~ = ᆎ
~4495~ = ᆏ
~4496~ = ᆐ
~4497~ = ᆑ
~4498~ = ᆒ
~4499~ = ᆓ
~4500~ = ᆔ
~4501~ = ᆕ
~4502~ = ᆖ
~4503~ = ᆗ
~4504~ = ᆘ
~4505~ = ᆙ
~4506~ = ᆚ
~4507~ = ᆛ
~4508~ = ᆜ
~4509~ = ᆝ
~4510~ = ᆞ
~4511~ = ᆟ
~4512~ = ᆠ
~4513~ = ᆡ
~4514~ = ᆢ
~4515~ = ᆣ
~4516~ = ᆤ
~4517~ = ᆥ
~4518~ = ᆦ
~4519~ = ᆧ
~4520~ = ᆨ
~4521~ = ᆩ
~4522~ = ᆪ
~4523~ = ᆫ
~4524~ = ᆬ
~4525~ = ᆭ
~4526~ = ᆮ
~4527~ = ᆯ
~4528~ = ᆰ
~4529~ = ᆱ
~4530~ = ᆲ
~4531~ = ᆳ
~4532~ = ᆴ
~4533~ = ᆵ
~4534~ = ᆶ
~4535~ = ᆷ
~4536~ = ᆸ
~4537~ = ᆹ
~4538~ = ᆺ
~4539~ = ᆻ
~4540~ = ᆼ
~4541~ = ᆽ
~4542~ = ᆾ
~4543~ = ᆿ
~4544~ = ᇀ
~4545~ = ᇁ
~4546~ = ᇂ
~4547~ = ᇃ
~4548~ = ᇄ
~4549~ = ᇅ
~4550~ = ᇆ
~4551~ = ᇇ
~4552~ = ᇈ
~4553~ = ᇉ
~4554~ = ᇊ
~4555~ = ᇋ
~4556~ = ᇌ
~4557~ = ᇍ
~4558~ = ᇎ
~4559~ = ᇏ
~4560~ = ᇐ
~4561~ = ᇑ
~4562~ = ᇒ
~4563~ = ᇓ
~4564~ = ᇔ
~4565~ = ᇕ
~4566~ = ᇖ
~4567~ = ᇗ
~4568~ = ᇘ
~4569~ = ᇙ
~4570~ = ᇚ
~4571~ = ᇛ
~4572~ = ᇜ
~4573~ = ᇝ
~4574~ = ᇞ
~4575~ = ᇟ
~4576~ = ᇠ
~4577~ = ᇡ
~4578~ = ᇢ
~4579~ = ᇣ
~4580~ = ᇤ
~4581~ = ᇥ
~4582~ = ᇦ
~4583~ = ᇧ
~4584~ = ᇨ
~4585~ = ᇩ
~4586~ = ᇪ
~4587~ = ᇫ
~4588~ = ᇬ
~4589~ = ᇭ
~4590~ = ᇮ
~4591~ = ᇯ
~4592~ = ᇰ
~4593~ = ᇱ
~4594~ = ᇲ
~4595~ = ᇳ
~4596~ = ᇴ
~4597~ = ᇵ
~4598~ = ᇶ
~4599~ = ᇷ
~4600~ = ᇸ
~4601~ = ᇹ
~4602~ = ᇺ
~4603~ = ᇻ
~4604~ = ᇼ
~4605~ = ᇽ
~4606~ = ᇾ
~4607~ = ᇿ
~4608~ = ሀ
~4609~ = ሁ
~4610~ = ሂ
~4611~ = ሃ
~4612~ = ሄ
~4613~ = ህ
~4614~ = ሆ
~4615~ = ሇ
~4616~ = ለ
~4617~ = ሉ
~4618~ = ሊ
~4619~ = ላ
~4620~ = ሌ
~4621~ = ል
~4622~ = ሎ
~4623~ = ሏ
~4624~ = ሐ
~4625~ = ሑ
~4626~ = ሒ
~4627~ = ሓ
~4628~ = ሔ
~4629~ = ሕ
~4630~ = ሖ
~4631~ = ሗ
~4632~ = መ
~4633~ = ሙ
~4634~ = ሚ
~4635~ = ማ
~4636~ = ሜ
~4637~ = ም
~4638~ = ሞ
~4639~ = ሟ
~4640~ = ሠ
~4641~ = ሡ
~4642~ = ሢ
~4643~ = ሣ
~4644~ = ሤ
~4645~ = ሥ
~4646~ = ሦ
~4647~ = ሧ
~4648~ = ረ
~4649~ = ሩ
~4650~ = ሪ
~4651~ = ራ
~4652~ = ሬ
~4653~ = ር
~4654~ = ሮ
~4655~ = ሯ
~4656~ = ሰ
~4657~ = ሱ
~4658~ = ሲ
~4659~ = ሳ
~4660~ = ሴ
~4661~ = ስ
~4662~ = ሶ
~4663~ = ሷ
~4664~ = ሸ
~4665~ = ሹ
~4666~ = ሺ
~4667~ = ሻ
~4668~ = ሼ
~4669~ = ሽ
~4670~ = ሾ
~4671~ = ሿ
~4672~ = ቀ
~4673~ = ቁ
~4674~ = ቂ
~4675~ = ቃ
~4676~ = ቄ
~4677~ = ቅ
~4678~ = ቆ
~4679~ = ቇ
~4680~ = ቈ
~4681~ = ቉
~4682~ = ቊ
~4683~ = ቋ
~4684~ = ቌ
~4685~ = ቍ
~4686~ = ቎
~4687~ = ቏
~4688~ = ቐ
~4689~ = ቑ
~4690~ = ቒ
~4691~ = ቓ
~4692~ = ቔ
~4693~ = ቕ
~4694~ = ቖ
~4695~ = ቗
~4696~ = ቘ
~4697~ = ቙
~4698~ = ቚ
~4699~ = ቛ
~4700~ = ቜ
~4701~ = ቝ
~4702~ = ቞
~4703~ = ቟
~4704~ = በ
~4705~ = ቡ
~4706~ = ቢ
~4707~ = ባ
~4708~ = ቤ
~4709~ = ብ
~4710~ = ቦ
~4711~ = ቧ
~4712~ = ቨ
~4713~ = ቩ
~4714~ = ቪ
~4715~ = ቫ
~4716~ = ቬ
~4717~ = ቭ
~4718~ = ቮ
~4719~ = ቯ
~4720~ = ተ
~4721~ = ቱ
~4722~ = ቲ
~4723~ = ታ
~4724~ = ቴ
~4725~ = ት
~4726~ = ቶ
~4727~ = ቷ
~4728~ = ቸ
~4729~ = ቹ
~4730~ = ቺ
~4731~ = ቻ
~4732~ = ቼ
~4733~ = ች
~4734~ = ቾ
~4735~ = ቿ
~4736~ = ኀ
~4737~ = ኁ
~4738~ = ኂ
~4739~ = ኃ
~4740~ = ኄ
~4741~ = ኅ
~4742~ = ኆ
~4743~ = ኇ
~4744~ = ኈ
~4745~ = ኉
~4746~ = ኊ
~4747~ = ኋ
~4748~ = ኌ
~4749~ = ኍ
~4750~ = ኎
~4751~ = ኏
~4752~ = ነ
~4753~ = ኑ
~4754~ = ኒ
~4755~ = ና
~4756~ = ኔ
~4757~ = ን
~4758~ = ኖ
~4759~ = ኗ
~4760~ = ኘ
~4761~ = ኙ
~4762~ = ኚ
~4763~ = ኛ
~4764~ = ኜ
~4765~ = ኝ
~4766~ = ኞ
~4767~ = ኟ
~4768~ = አ
~4769~ = ኡ
~4770~ = ኢ
~4771~ = ኣ
~4772~ = ኤ
~4773~ = እ
~4774~ = ኦ
~4775~ = ኧ
~4776~ = ከ
~4777~ = ኩ
~4778~ = ኪ
~4779~ = ካ
~4780~ = ኬ
~4781~ = ክ
~4782~ = ኮ
~4783~ = ኯ
~4784~ = ኰ
~4785~ = ኱
~4786~ = ኲ
~4787~ = ኳ
~4788~ = ኴ
~4789~ = ኵ
~4790~ = ኶
~4791~ = ኷
~4792~ = ኸ
~4793~ = ኹ
~4794~ = ኺ
~4795~ = ኻ
~4796~ = ኼ
~4797~ = ኽ
~4798~ = ኾ
~4799~ = ኿
~4800~ = ዀ
~4801~ = ዁
~4802~ = ዂ
~4803~ = ዃ
~4804~ = ዄ
~4805~ = ዅ
~4806~ = ዆
~4807~ = ዇
~4808~ = ወ
~4809~ = ዉ
~4810~ = ዊ
~4811~ = ዋ
~4812~ = ዌ
~4813~ = ው
~4814~ = ዎ
~4815~ = ዏ
~4816~ = ዐ
~4817~ = ዑ
~4818~ = ዒ
~4819~ = ዓ
~4820~ = ዔ
~4821~ = ዕ
~4822~ = ዖ
~4823~ = ዗
~4824~ = ዘ
~4825~ = ዙ
~4826~ = ዚ
~4827~ = ዛ
~4828~ = ዜ
~4829~ = ዝ
~4830~ = ዞ
~4831~ = ዟ
~4832~ = ዠ
~4833~ = ዡ
~4834~ = ዢ
~4835~ = ዣ
~4836~ = ዤ
~4837~ = ዥ
~4838~ = ዦ
~4839~ = ዧ
~4840~ = የ
~4841~ = ዩ
~4842~ = ዪ
~4843~ = ያ
~4844~ = ዬ
~4845~ = ይ
~4846~ = ዮ
~4847~ = ዯ
~4848~ = ደ
~4849~ = ዱ
~4850~ = ዲ
~4851~ = ዳ
~4852~ = ዴ
~4853~ = ድ
~4854~ = ዶ
~4855~ = ዷ
~4856~ = ዸ
~4857~ = ዹ
~4858~ = ዺ
~4859~ = ዻ
~4860~ = ዼ
~4861~ = ዽ
~4862~ = ዾ
~4863~ = ዿ
~4864~ = ጀ
~4865~ = ጁ
~4866~ = ጂ
~4867~ = ጃ
~4868~ = ጄ
~4869~ = ጅ
~4870~ = ጆ
~4871~ = ጇ
~4872~ = ገ
~4873~ = ጉ
~4874~ = ጊ
~4875~ = ጋ
~4876~ = ጌ
~4877~ = ግ
~4878~ = ጎ
~4879~ = ጏ
~4880~ = ጐ
~4881~ = ጑
~4882~ = ጒ
~4883~ = ጓ
~4884~ = ጔ
~4885~ = ጕ
~4886~ = ጖
~4887~ = ጗
~4888~ = ጘ
~4889~ = ጙ
~4890~ = ጚ
~4891~ = ጛ
~4892~ = ጜ
~4893~ = ጝ
~4894~ = ጞ
~4895~ = ጟ
~4896~ = ጠ
~4897~ = ጡ
~4898~ = ጢ
~4899~ = ጣ
~4900~ = ጤ
~4901~ = ጥ
~4902~ = ጦ
~4903~ = ጧ
~4904~ = ጨ
~4905~ = ጩ
~4906~ = ጪ
~4907~ = ጫ
~4908~ = ጬ
~4909~ = ጭ
~4910~ = ጮ
~4911~ = ጯ
~4912~ = ጰ
~4913~ = ጱ
~4914~ = ጲ
~4915~ = ጳ
~4916~ = ጴ
~4917~ = ጵ
~4918~ = ጶ
~4919~ = ጷ
~4920~ = ጸ
~4921~ = ጹ
~4922~ = ጺ
~4923~ = ጻ
~4924~ = ጼ
~4925~ = ጽ
~4926~ = ጾ
~4927~ = ጿ
~4928~ = ፀ
~4929~ = ፁ
~4930~ = ፂ
~4931~ = ፃ
~4932~ = ፄ
~4933~ = ፅ
~4934~ = ፆ
~4935~ = ፇ
~4936~ = ፈ
~4937~ = ፉ
~4938~ = ፊ
~4939~ = ፋ
~4940~ = ፌ
~4941~ = ፍ
~4942~ = ፎ
~4943~ = ፏ
~4944~ = ፐ
~4945~ = ፑ
~4946~ = ፒ
~4947~ = ፓ
~4948~ = ፔ
~4949~ = ፕ
~4950~ = ፖ
~4951~ = ፗ
~4952~ = ፘ
~4953~ = ፙ
~4954~ = ፚ
~4955~ = ፛
~4956~ = ፜
~4957~ = ፝
~4958~ = ፞
~4959~ = ፟
~4960~ = ፠
~4961~ = ፡
~4962~ = ።
~4963~ = ፣
~4964~ = ፤
~4965~ = ፥
~4966~ = ፦
~4967~ = ፧
~4968~ = ፨
~4969~ = ፩
~4970~ = ፪
~4971~ = ፫
~4972~ = ፬
~4973~ = ፭
~4974~ = ፮
~4975~ = ፯
~4976~ = ፰
~4977~ = ፱
~4978~ = ፲
~4979~ = ፳
~4980~ = ፴
~4981~ = ፵
~4982~ = ፶
~4983~ = ፷
~4984~ = ፸
~4985~ = ፹
~4986~ = ፺
~4987~ = ፻
~4988~ = ፼
~4989~ = ፽
~4990~ = ፾
~4991~ = ፿
~4992~ = ᎀ
~4993~ = ᎁ
~4994~ = ᎂ
~4995~ = ᎃ
~4996~ = ᎄ
~4997~ = ᎅ
~4998~ = ᎆ
~4999~ = ᎇ
~5000~ = ᎈ
~5001~ = ᎉ
~5002~ = ᎊ
~5003~ = ᎋ
~5004~ = ᎌ
~5005~ = ᎍ
~5006~ = ᎎ
~5007~ = ᎏ
~5008~ = ᎐
~5009~ = ᎑
~5010~ = ᎒
~5011~ = ᎓
~5012~ = ᎔
~5013~ = ᎕
~5014~ = ᎖
~5015~ = ᎗
~5016~ = ᎘
~5017~ = ᎙
~5018~ = ᎚
~5019~ = ᎛
~5020~ = ᎜
~5021~ = ᎝
~5022~ = ᎞
~5023~ = ᎟
~5024~ = Ꭰ
~5025~ = Ꭱ
~5026~ = Ꭲ
~5027~ = Ꭳ
~5028~ = Ꭴ
~5029~ = Ꭵ
~5030~ = Ꭶ
~5031~ = Ꭷ
~5032~ = Ꭸ
~5033~ = Ꭹ
~5034~ = Ꭺ
~5035~ = Ꭻ
~5036~ = Ꭼ
~5037~ = Ꭽ
~5038~ = Ꭾ
~5039~ = Ꭿ
~5040~ = Ꮀ
~5041~ = Ꮁ
~5042~ = Ꮂ
~5043~ = Ꮃ
~5044~ = Ꮄ
~5045~ = Ꮅ
~5046~ = Ꮆ
~5047~ = Ꮇ
~5048~ = Ꮈ
~5049~ = Ꮉ
~5050~ = Ꮊ
~5051~ = Ꮋ
~5052~ = Ꮌ
~5053~ = Ꮍ
~5054~ = Ꮎ
~5055~ = Ꮏ
~5056~ = Ꮐ
~5057~ = Ꮑ
~5058~ = Ꮒ
~5059~ = Ꮓ
~5060~ = Ꮔ
~5061~ = Ꮕ
~5062~ = Ꮖ
~5063~ = Ꮗ
~5064~ = Ꮘ
~5065~ = Ꮙ
~5066~ = Ꮚ
~5067~ = Ꮛ
~5068~ = Ꮜ
~5069~ = Ꮝ
~5070~ = Ꮞ
~5071~ = Ꮟ
~5072~ = Ꮠ
~5073~ = Ꮡ
~5074~ = Ꮢ
~5075~ = Ꮣ
~5076~ = Ꮤ
~5077~ = Ꮥ
~5078~ = Ꮦ
~5079~ = Ꮧ
~5080~ = Ꮨ
~5081~ = Ꮩ
~5082~ = Ꮪ
~5083~ = Ꮫ
~5084~ = Ꮬ
~5085~ = Ꮭ
~5086~ = Ꮮ
~5087~ = Ꮯ
~5088~ = Ꮰ
~5089~ = Ꮱ
~5090~ = Ꮲ
~5091~ = Ꮳ
~5092~ = Ꮴ
~5093~ = Ꮵ
~5094~ = Ꮶ
~5095~ = Ꮷ
~5096~ = Ꮸ
~5097~ = Ꮹ
~5098~ = Ꮺ
~5099~ = Ꮻ
~5100~ = Ꮼ
~5101~ = Ꮽ
~5102~ = Ꮾ
~5103~ = Ꮿ
~5104~ = Ᏸ
~5105~ = Ᏹ
~5106~ = Ᏺ
~5107~ = Ᏻ
~5108~ = Ᏼ
~5109~ = Ᏽ
~5110~ = ᏶
~5111~ = ᏷
~5112~ = ᏸ
~5113~ = ᏹ
~5114~ = ᏺ
~5115~ = ᏻ
~5116~ = ᏼ
~5117~ = ᏽ
~5118~ = ᏾
~5119~ = ᏿
~5120~ = ᐀
~5121~ = ᐁ
~5122~ = ᐂ
~5123~ = ᐃ
~5124~ = ᐄ
~5125~ = ᐅ
~5126~ = ᐆ
~5127~ = ᐇ
~5128~ = ᐈ
~5129~ = ᐉ
~5130~ = ᐊ
~5131~ = ᐋ
~5132~ = ᐌ
~5133~ = ᐍ
~5134~ = ᐎ
~5135~ = ᐏ
~5136~ = ᐐ
~5137~ = ᐑ
~5138~ = ᐒ
~5139~ = ᐓ
~5140~ = ᐔ
~5141~ = ᐕ
~5142~ = ᐖ
~5143~ = ᐗ
~5144~ = ᐘ
~5145~ = ᐙ
~5146~ = ᐚ
~5147~ = ᐛ
~5148~ = ᐜ
~5149~ = ᐝ
~5150~ = ᐞ
~5151~ = ᐟ
~5152~ = ᐠ
~5153~ = ᐡ
~5154~ = ᐢ
~5155~ = ᐣ
~5156~ = ᐤ
~5157~ = ᐥ
~5158~ = ᐦ
~5159~ = ᐧ
~5160~ = ᐨ
~5161~ = ᐩ
~5162~ = ᐪ
~5163~ = ᐫ
~5164~ = ᐬ
~5165~ = ᐭ
~5166~ = ᐮ
~5167~ = ᐯ
~5168~ = ᐰ
~5169~ = ᐱ
~5170~ = ᐲ
~5171~ = ᐳ
~5172~ = ᐴ
~5173~ = ᐵ
~5174~ = ᐶ
~5175~ = ᐷ
~5176~ = ᐸ
~5177~ = ᐹ
~5178~ = ᐺ
~5179~ = ᐻ
~5180~ = ᐼ
~5181~ = ᐽ
~5182~ = ᐾ
~5183~ = ᐿ
~5184~ = ᑀ
~5185~ = ᑁ
~5186~ = ᑂ
~5187~ = ᑃ
~5188~ = ᑄ
~5189~ = ᑅ
~5190~ = ᑆ
~5191~ = ᑇ
~5192~ = ᑈ
~5193~ = ᑉ
~5194~ = ᑊ
~5195~ = ᑋ
~5196~ = ᑌ
~5197~ = ᑍ
~5198~ = ᑎ
~5199~ = ᑏ
~5200~ = ᑐ
~5201~ = ᑑ
~5202~ = ᑒ
~5203~ = ᑓ
~5204~ = ᑔ
~5205~ = ᑕ
~5206~ = ᑖ
~5207~ = ᑗ
~5208~ = ᑘ
~5209~ = ᑙ
~5210~ = ᑚ
~5211~ = ᑛ
~5212~ = ᑜ
~5213~ = ᑝ
~5214~ = ᑞ
~5215~ = ᑟ
~5216~ = ᑠ
~5217~ = ᑡ
~5218~ = ᑢ
~5219~ = ᑣ
~5220~ = ᑤ
~5221~ = ᑥ
~5222~ = ᑦ
~5223~ = ᑧ
~5224~ = ᑨ
~5225~ = ᑩ
~5226~ = ᑪ
~5227~ = ᑫ
~5228~ = ᑬ
~5229~ = ᑭ
~5230~ = ᑮ
~5231~ = ᑯ
~5232~ = ᑰ
~5233~ = ᑱ
~5234~ = ᑲ
~5235~ = ᑳ
~5236~ = ᑴ
~5237~ = ᑵ
~5238~ = ᑶ
~5239~ = ᑷ
~5240~ = ᑸ
~5241~ = ᑹ
~5242~ = ᑺ
~5243~ = ᑻ
~5244~ = ᑼ
~5245~ = ᑽ
~5246~ = ᑾ
~5247~ = ᑿ
~5248~ = ᒀ
~5249~ = ᒁ
~5250~ = ᒂ
~5251~ = ᒃ
~5252~ = ᒄ
~5253~ = ᒅ
~5254~ = ᒆ
~5255~ = ᒇ
~5256~ = ᒈ
~5257~ = ᒉ
~5258~ = ᒊ
~5259~ = ᒋ
~5260~ = ᒌ
~5261~ = ᒍ
~5262~ = ᒎ
~5263~ = ᒏ
~5264~ = ᒐ
~5265~ = ᒑ
~5266~ = ᒒ
~5267~ = ᒓ
~5268~ = ᒔ
~5269~ = ᒕ
~5270~ = ᒖ
~5271~ = ᒗ
~5272~ = ᒘ
~5273~ = ᒙ
~5274~ = ᒚ
~5275~ = ᒛ
~5276~ = ᒜ
~5277~ = ᒝ
~5278~ = ᒞ
~5279~ = ᒟ
~5280~ = ᒠ
~5281~ = ᒡ
~5282~ = ᒢ
~5283~ = ᒣ
~5284~ = ᒤ
~5285~ = ᒥ
~5286~ = ᒦ
~5287~ = ᒧ
~5288~ = ᒨ
~5289~ = ᒩ
~5290~ = ᒪ
~5291~ = ᒫ
~5292~ = ᒬ
~5293~ = ᒭ
~5294~ = ᒮ
~5295~ = ᒯ
~5296~ = ᒰ
~5297~ = ᒱ
~5298~ = ᒲ
~5299~ = ᒳ
~5300~ = ᒴ
~5301~ = ᒵ
~5302~ = ᒶ
~5303~ = ᒷ
~5304~ = ᒸ
~5305~ = ᒹ
~5306~ = ᒺ
~5307~ = ᒻ
~5308~ = ᒼ
~5309~ = ᒽ
~5310~ = ᒾ
~5311~ = ᒿ
~5312~ = ᓀ
~5313~ = ᓁ
~5314~ = ᓂ
~5315~ = ᓃ
~5316~ = ᓄ
~5317~ = ᓅ
~5318~ = ᓆ
~5319~ = ᓇ
~5320~ = ᓈ
~5321~ = ᓉ
~5322~ = ᓊ
~5323~ = ᓋ
~5324~ = ᓌ
~5325~ = ᓍ
~5326~ = ᓎ
~5327~ = ᓏ
~5328~ = ᓐ
~5329~ = ᓑ
~5330~ = ᓒ
~5331~ = ᓓ
~5332~ = ᓔ
~5333~ = ᓕ
~5334~ = ᓖ
~5335~ = ᓗ
~5336~ = ᓘ
~5337~ = ᓙ
~5338~ = ᓚ
~5339~ = ᓛ
~5340~ = ᓜ
~5341~ = ᓝ
~5342~ = ᓞ
~5343~ = ᓟ
~5344~ = ᓠ
~5345~ = ᓡ
~5346~ = ᓢ
~5347~ = ᓣ
~5348~ = ᓤ
~5349~ = ᓥ
~5350~ = ᓦ
~5351~ = ᓧ
~5352~ = ᓨ
~5353~ = ᓩ
~5354~ = ᓪ
~5355~ = ᓫ
~5356~ = ᓬ
~5357~ = ᓭ
~5358~ = ᓮ
~5359~ = ᓯ
~5360~ = ᓰ
~5361~ = ᓱ
~5362~ = ᓲ
~5363~ = ᓳ
~5364~ = ᓴ
~5365~ = ᓵ
~5366~ = ᓶ
~5367~ = ᓷ
~5368~ = ᓸ
~5369~ = ᓹ
~5370~ = ᓺ
~5371~ = ᓻ
~5372~ = ᓼ
~5373~ = ᓽ
~5374~ = ᓾ
~5375~ = ᓿ
~5376~ = ᔀ
~5377~ = ᔁ
~5378~ = ᔂ
~5379~ = ᔃ
~5380~ = ᔄ
~5381~ = ᔅ
~5382~ = ᔆ
~5383~ = ᔇ
~5384~ = ᔈ
~5385~ = ᔉ
~5386~ = ᔊ
~5387~ = ᔋ
~5388~ = ᔌ
~5389~ = ᔍ
~5390~ = ᔎ
~5391~ = ᔏ
~5392~ = ᔐ
~5393~ = ᔑ
~5394~ = ᔒ
~5395~ = ᔓ
~5396~ = ᔔ
~5397~ = ᔕ
~5398~ = ᔖ
~5399~ = ᔗ
~5400~ = ᔘ
~5401~ = ᔙ
~5402~ = ᔚ
~5403~ = ᔛ
~5404~ = ᔜ
~5405~ = ᔝ
~5406~ = ᔞ
~5407~ = ᔟ
~5408~ = ᔠ
~5409~ = ᔡ
~5410~ = ᔢ
~5411~ = ᔣ
~5412~ = ᔤ
~5413~ = ᔥ
~5414~ = ᔦ
~5415~ = ᔧ
~5416~ = ᔨ
~5417~ = ᔩ
~5418~ = ᔪ
~5419~ = ᔫ
~5420~ = ᔬ
~5421~ = ᔭ
~5422~ = ᔮ
~5423~ = ᔯ
~5424~ = ᔰ
~5425~ = ᔱ
~5426~ = ᔲ
~5427~ = ᔳ
~5428~ = ᔴ
~5429~ = ᔵ
~5430~ = ᔶ
~5431~ = ᔷ
~5432~ = ᔸ
~5433~ = ᔹ
~5434~ = ᔺ
~5435~ = ᔻ
~5436~ = ᔼ
~5437~ = ᔽ
~5438~ = ᔾ
~5439~ = ᔿ
~5440~ = ᕀ
~5441~ = ᕁ
~5442~ = ᕂ
~5443~ = ᕃ
~5444~ = ᕄ
~5445~ = ᕅ
~5446~ = ᕆ
~5447~ = ᕇ
~5448~ = ᕈ
~5449~ = ᕉ
~5450~ = ᕊ
~5451~ = ᕋ
~5452~ = ᕌ
~5453~ = ᕍ
~5454~ = ᕎ
~5455~ = ᕏ
~5456~ = ᕐ
~5457~ = ᕑ
~5458~ = ᕒ
~5459~ = ᕓ
~5460~ = ᕔ
~5461~ = ᕕ
~5462~ = ᕖ
~5463~ = ᕗ
~5464~ = ᕘ
~5465~ = ᕙ
~5466~ = ᕚ
~5467~ = ᕛ
~5468~ = ᕜ
~5469~ = ᕝ
~5470~ = ᕞ
~5471~ = ᕟ
~5472~ = ᕠ
~5473~ = ᕡ
~5474~ = ᕢ
~5475~ = ᕣ
~5476~ = ᕤ
~5477~ = ᕥ
~5478~ = ᕦ
~5479~ = ᕧ
~5480~ = ᕨ
~5481~ = ᕩ
~5482~ = ᕪ
~5483~ = ᕫ
~5484~ = ᕬ
~5485~ = ᕭ
~5486~ = ᕮ
~5487~ = ᕯ
~5488~ = ᕰ
~5489~ = ᕱ
~5490~ = ᕲ
~5491~ = ᕳ
~5492~ = ᕴ
~5493~ = ᕵ
~5494~ = ᕶ
~5495~ = ᕷ
~5496~ = ᕸ
~5497~ = ᕹ
~5498~ = ᕺ
~5499~ = ᕻ
~5500~ = ᕼ
~5501~ = ᕽ
~5502~ = ᕾ
~5503~ = ᕿ
~5504~ = ᖀ
~5505~ = ᖁ
~5506~ = ᖂ
~5507~ = ᖃ
~5508~ = ᖄ
~5509~ = ᖅ
~5510~ = ᖆ
~5511~ = ᖇ
~5512~ = ᖈ
~5513~ = ᖉ
~5514~ = ᖊ
~5515~ = ᖋ
~5516~ = ᖌ
~5517~ = ᖍ
~5518~ = ᖎ
~5519~ = ᖏ
~5520~ = ᖐ
~5521~ = ᖑ
~5522~ = ᖒ
~5523~ = ᖓ
~5524~ = ᖔ
~5525~ = ᖕ
~5526~ = ᖖ
~5527~ = ᖗ
~5528~ = ᖘ
~5529~ = ᖙ
~5530~ = ᖚ
~5531~ = ᖛ
~5532~ = ᖜ
~5533~ = ᖝ
~5534~ = ᖞ
~5535~ = ᖟ
~5536~ = ᖠ
~5537~ = ᖡ
~5538~ = ᖢ
~5539~ = ᖣ
~5540~ = ᖤ
~5541~ = ᖥ
~5542~ = ᖦ
~5543~ = ᖧ
~5544~ = ᖨ
~5545~ = ᖩ
~5546~ = ᖪ
~5547~ = ᖫ
~5548~ = ᖬ
~5549~ = ᖭ
~5550~ = ᖮ
~5551~ = ᖯ
~5552~ = ᖰ
~5553~ = ᖱ
~5554~ = ᖲ
~5555~ = ᖳ
~5556~ = ᖴ
~5557~ = ᖵ
~5558~ = ᖶ
~5559~ = ᖷ
~5560~ = ᖸ
~5561~ = ᖹ
~5562~ = ᖺ
~5563~ = ᖻ
~5564~ = ᖼ
~5565~ = ᖽ
~5566~ = ᖾ
~5567~ = ᖿ
~5568~ = ᗀ
~5569~ = ᗁ
~5570~ = ᗂ
~5571~ = ᗃ
~5572~ = ᗄ
~5573~ = ᗅ
~5574~ = ᗆ
~5575~ = ᗇ
~5576~ = ᗈ
~5577~ = ᗉ
~5578~ = ᗊ
~5579~ = ᗋ
~5580~ = ᗌ
~5581~ = ᗍ
~5582~ = ᗎ
~5583~ = ᗏ
~5584~ = ᗐ
~5585~ = ᗑ
~5586~ = ᗒ
~5587~ = ᗓ
~5588~ = ᗔ
~5589~ = ᗕ
~5590~ = ᗖ
~5591~ = ᗗ
~5592~ = ᗘ
~5593~ = ᗙ
~5594~ = ᗚ
~5595~ = ᗛ
~5596~ = ᗜ
~5597~ = ᗝ
~5598~ = ᗞ
~5599~ = ᗟ
~5600~ = ᗠ
~5601~ = ᗡ
~5602~ = ᗢ
~5603~ = ᗣ
~5604~ = ᗤ
~5605~ = ᗥ
~5606~ = ᗦ
~5607~ = ᗧ
~5608~ = ᗨ
~5609~ = ᗩ
~5610~ = ᗪ
~5611~ = ᗫ
~5612~ = ᗬ
~5613~ = ᗭ
~5614~ = ᗮ
~5615~ = ᗯ
~5616~ = ᗰ
~5617~ = ᗱ
~5618~ = ᗲ
~5619~ = ᗳ
~5620~ = ᗴ
~5621~ = ᗵ
~5622~ = ᗶ
~5623~ = ᗷ
~5624~ = ᗸ
~5625~ = ᗹ
~5626~ = ᗺ
~5627~ = ᗻ
~5628~ = ᗼ
~5629~ = ᗽ
~5630~ = ᗾ
~5631~ = ᗿ
~5632~ = ᘀ
~5633~ = ᘁ
~5634~ = ᘂ
~5635~ = ᘃ
~5636~ = ᘄ
~5637~ = ᘅ
~5638~ = ᘆ
~5639~ = ᘇ
~5640~ = ᘈ
~5641~ = ᘉ
~5642~ = ᘊ
~5643~ = ᘋ
~5644~ = ᘌ
~5645~ = ᘍ
~5646~ = ᘎ
~5647~ = ᘏ
~5648~ = ᘐ
~5649~ = ᘑ
~5650~ = ᘒ
~5651~ = ᘓ
~5652~ = ᘔ
~5653~ = ᘕ
~5654~ = ᘖ
~5655~ = ᘗ
~5656~ = ᘘ
~5657~ = ᘙ
~5658~ = ᘚ
~5659~ = ᘛ
~5660~ = ᘜ
~5661~ = ᘝ
~5662~ = ᘞ
~5663~ = ᘟ
~5664~ = ᘠ
~5665~ = ᘡ
~5666~ = ᘢ
~5667~ = ᘣ
~5668~ = ᘤ
~5669~ = ᘥ
~5670~ = ᘦ
~5671~ = ᘧ
~5672~ = ᘨ
~5673~ = ᘩ
~5674~ = ᘪ
~5675~ = ᘫ
~5676~ = ᘬ
~5677~ = ᘭ
~5678~ = ᘮ
~5679~ = ᘯ
~5680~ = ᘰ
~5681~ = ᘱ
~5682~ = ᘲ
~5683~ = ᘳ
~5684~ = ᘴ
~5685~ = ᘵ
~5686~ = ᘶ
~5687~ = ᘷ
~5688~ = ᘸ
~5689~ = ᘹ
~5690~ = ᘺ
~5691~ = ᘻ
~5692~ = ᘼ
~5693~ = ᘽ
~5694~ = ᘾ
~5695~ = ᘿ
~5696~ = ᙀ
~5697~ = ᙁ
~5698~ = ᙂ
~5699~ = ᙃ
~5700~ = ᙄ
~5701~ = ᙅ
~5702~ = ᙆ
~5703~ = ᙇ
~5704~ = ᙈ
~5705~ = ᙉ
~5706~ = ᙊ
~5707~ = ᙋ
~5708~ = ᙌ
~5709~ = ᙍ
~5710~ = ᙎ
~5711~ = ᙏ
~5712~ = ᙐ
~5713~ = ᙑ
~5714~ = ᙒ
~5715~ = ᙓ
~5716~ = ᙔ
~5717~ = ᙕ
~5718~ = ᙖ
~5719~ = ᙗ
~5720~ = ᙘ
~5721~ = ᙙ
~5722~ = ᙚ
~5723~ = ᙛ
~5724~ = ᙜ
~5725~ = ᙝ
~5726~ = ᙞ
~5727~ = ᙟ
~5728~ = ᙠ
~5729~ = ᙡ
~5730~ = ᙢ
~5731~ = ᙣ
~5732~ = ᙤ
~5733~ = ᙥ
~5734~ = ᙦ
~5735~ = ᙧ
~5736~ = ᙨ
~5737~ = ᙩ
~5738~ = ᙪ
~5739~ = ᙫ
~5740~ = ᙬ
~5741~ = ᙭
~5742~ = ᙮
~5743~ = ᙯ
~5744~ = ᙰ
~5745~ = ᙱ
~5746~ = ᙲ
~5747~ = ᙳ
~5748~ = ᙴ
~5749~ = ᙵ
~5750~ = ᙶ
~5751~ = ᙷ
~5752~ = ᙸ
~5753~ = ᙹ
~5754~ = ᙺ
~5755~ = ᙻ
~5756~ = ᙼ
~5757~ = ᙽ
~5758~ = ᙾ
~5759~ = ᙿ
~5760~ =  
~5761~ = ᚁ
~5762~ = ᚂ
~5763~ = ᚃ
~5764~ = ᚄ
~5765~ = ᚅ
~5766~ = ᚆ
~5767~ = ᚇ
~5768~ = ᚈ
~5769~ = ᚉ
~5770~ = ᚊ
~5771~ = ᚋ
~5772~ = ᚌ
~5773~ = ᚍ
~5774~ = ᚎ
~5775~ = ᚏ
~5776~ = ᚐ
~5777~ = ᚑ
~5778~ = ᚒ
~5779~ = ᚓ
~5780~ = ᚔ
~5781~ = ᚕ
~5782~ = ᚖ
~5783~ = ᚗ
~5784~ = ᚘ
~5785~ = ᚙ
~5786~ = ᚚ
~5787~ = ᚛
~5788~ = ᚜
~5789~ = ᚝
~5790~ = ᚞
~5791~ = ᚟
~5792~ = ᚠ
~5793~ = ᚡ
~5794~ = ᚢ
~5795~ = ᚣ
~5796~ = ᚤ
~5797~ = ᚥ
~5798~ = ᚦ
~5799~ = ᚧ
~5800~ = ᚨ
~5801~ = ᚩ
~5802~ = ᚪ
~5803~ = ᚫ
~5804~ = ᚬ
~5805~ = ᚭ
~5806~ = ᚮ
~5807~ = ᚯ
~5808~ = ᚰ
~5809~ = ᚱ
~5810~ = ᚲ
~5811~ = ᚳ
~5812~ = ᚴ
~5813~ = ᚵ
~5814~ = ᚶ
~5815~ = ᚷ
~5816~ = ᚸ
~5817~ = ᚹ
~5818~ = ᚺ
~5819~ = ᚻ
~5820~ = ᚼ
~5821~ = ᚽ
~5822~ = ᚾ
~5823~ = ᚿ
~5824~ = ᛀ
~5825~ = ᛁ
~5826~ = ᛂ
~5827~ = ᛃ
~5828~ = ᛄ
~5829~ = ᛅ
~5830~ = ᛆ
~5831~ = ᛇ
~5832~ = ᛈ
~5833~ = ᛉ
~5834~ = ᛊ
~5835~ = ᛋ
~5836~ = ᛌ
~5837~ = ᛍ
~5838~ = ᛎ
~5839~ = ᛏ
~5840~ = ᛐ
~5841~ = ᛑ
~5842~ = ᛒ
~5843~ = ᛓ
~5844~ = ᛔ
~5845~ = ᛕ
~5846~ = ᛖ
~5847~ = ᛗ
~5848~ = ᛘ
~5849~ = ᛙ
~5850~ = ᛚ
~5851~ = ᛛ
~5852~ = ᛜ
~5853~ = ᛝ
~5854~ = ᛞ
~5855~ = ᛟ
~5856~ = ᛠ
~5857~ = ᛡ
~5858~ = ᛢ
~5859~ = ᛣ
~5860~ = ᛤ
~5861~ = ᛥ
~5862~ = ᛦ
~5863~ = ᛧ
~5864~ = ᛨ
~5865~ = ᛩ
~5866~ = ᛪ
~5867~ = ᛫
~5868~ = ᛬
~5869~ = ᛭
~5870~ = ᛮ
~5871~ = ᛯ
~5872~ = ᛰ
~5873~ = ᛱ
~5874~ = ᛲ
~5875~ = ᛳ
~5876~ = ᛴ
~5877~ = ᛵ
~5878~ = ᛶ
~5879~ = ᛷ
~5880~ = ᛸ
~5881~ = ᛹
~5882~ = ᛺
~5883~ = ᛻
~5884~ = ᛼
~5885~ = ᛽
~5886~ = ᛾
~5887~ = ᛿
~5888~ = ᜀ
~5889~ = ᜁ
~5890~ = ᜂ
~5891~ = ᜃ
~5892~ = ᜄ
~5893~ = ᜅ
~5894~ = ᜆ
~5895~ = ᜇ
~5896~ = ᜈ
~5897~ = ᜉ
~5898~ = ᜊ
~5899~ = ᜋ
~5900~ = ᜌ
~5901~ = ᜍ
~5902~ = ᜎ
~5903~ = ᜏ
~5904~ = ᜐ
~5905~ = ᜑ
~5906~ = ᜒ
~5907~ = ᜓ
~5908~ = ᜔
~5909~ = ᜕
~5910~ = ᜖
~5911~ = ᜗
~5912~ = ᜘
~5913~ = ᜙
~5914~ = ᜚
~5915~ = ᜛
~5916~ = ᜜
~5917~ = ᜝
~5918~ = ᜞
~5919~ = ᜟ
~5920~ = ᜠ
~5921~ = ᜡ
~5922~ = ᜢ
~5923~ = ᜣ
~5924~ = ᜤ
~5925~ = ᜥ
~5926~ = ᜦ
~5927~ = ᜧ
~5928~ = ᜨ
~5929~ = ᜩ
~5930~ = ᜪ
~5931~ = ᜫ
~5932~ = ᜬ
~5933~ = ᜭ
~5934~ = ᜮ
~5935~ = ᜯ
~5936~ = ᜰ
~5937~ = ᜱ
~5938~ = ᜲ
~5939~ = ᜳ
~5940~ = ᜴
~5941~ = ᜵
~5942~ = ᜶
~5943~ = ᜷
~5944~ = ᜸
~5945~ = ᜹
~5946~ = ᜺
~5947~ = ᜻
~5948~ = ᜼
~5949~ = ᜽
~5950~ = ᜾
~5951~ = ᜿
~5952~ = ᝀ
~5953~ = ᝁ
~5954~ = ᝂ
~5955~ = ᝃ
~5956~ = ᝄ
~5957~ = ᝅ
~5958~ = ᝆ
~5959~ = ᝇ
~5960~ = ᝈ
~5961~ = ᝉ
~5962~ = ᝊ
~5963~ = ᝋ
~5964~ = ᝌ
~5965~ = ᝍ
~5966~ = ᝎ
~5967~ = ᝏ
~5968~ = ᝐ
~5969~ = ᝑ
~5970~ = ᝒ
~5971~ = ᝓ
~5972~ = ᝔
~5973~ = ᝕
~5974~ = ᝖
~5975~ = ᝗
~5976~ = ᝘
~5977~ = ᝙
~5978~ = ᝚
~5979~ = ᝛
~5980~ = ᝜
~5981~ = ᝝
~5982~ = ᝞
~5983~ = ᝟
~5984~ = ᝠ
~5985~ = ᝡ
~5986~ = ᝢ
~5987~ = ᝣ
~5988~ = ᝤ
~5989~ = ᝥ
~5990~ = ᝦ
~5991~ = ᝧ
~5992~ = ᝨ
~5993~ = ᝩ
~5994~ = ᝪ
~5995~ = ᝫ
~5996~ = ᝬ
~5997~ = ᝭
~5998~ = ᝮ
~5999~ = ᝯ
~6000~ = ᝰ